~! || உடல் || உள்ளம் || உயிர் || உலகம் உரசும் நாற்சந்தி >> || || || || << !~ :) தமிழ்ப் பிழைகளின் தலைமையகம் :) எத்தனை குறைகள், எத்தனை பிழைகள், எத்தனை அடியேன், எத்தனை செய்தால், பெற்றவன் நீ குரு பொறுத்தருள்வது உன் கடன்!!!

Posts tagged ‘தமிழரசு’

தமிழ் பழமொழிகள்

நாற்சந்தி கூவல் – ௫௬(56)

(பழமொழிப் பதிவு)

தமிழரசு அவர்கள் சேகரித்த தமிழ் பழமொழிகள்.

அவரைப் படியுங்கள் : www.tamiluyirppu.wordpress.com

நாற்சந்தி நன்றிகள் : நண்பர் தமிழரசு

குறிச்சொல் மேகம்

%d bloggers like this: