~! || உடல் || உள்ளம் || உயிர் || உலகம் உரசும் நாற்சந்தி >> || || || || << !~ :) தமிழ்ப் பிழைகளின் தலைமையகம் :) எத்தனை குறைகள், எத்தனை பிழைகள், எத்தனை அடியேன், எத்தனை செய்தால், பெற்றவன் நீ குரு பொறுத்தருள்வது உன் கடன்!!!

Posts tagged ‘தோழிகள்’

நீ எங்கே

நாற்சந்தி கூவல் – ௫(5)

(சித்திர பதிவு)

என்ன சகாக்கள் மற்றும் தோழிகள் அனைவருக்கும்

குறிச்சொல் மேகம்

%d bloggers like this: