~! || உடல் || உள்ளம் || உயிர் || உலகம் உரசும் நாற்சந்தி >> || || || || << !~ :) தமிழ்ப் பிழைகளின் தலைமையகம் :) எத்தனை குறைகள், எத்தனை பிழைகள், எத்தனை அடியேன், எத்தனை செய்தால், பெற்றவன் நீ குரு பொறுத்தருள்வது உன் கடன்!!!

Posts tagged ‘நன்று’

2012ல் பின்பற்ற

நாற்சந்தி கூவல் – ௩௧(31)

(கட்டளை பதிவு)

புது வருடத்தை முன்னிட்டு, முகநூல் மிகுந்த கொண்டாட்டத்தில் உள்ளது. எப்பொழுதும் பொல கடுப்பேத்றார் மை லாற்ட் பல நல்ல விஷயங்களை சொல்லியது. நம்மால் பின்பற்ற கூடிய சிலவற்றை அவர்கள் தொகுத்துள்ளனர்.

(NewYear )

!!!!

Dear All,

We wish u ALL
“A VERY HAPPY AND PROSPEROUS NEW YEAR 2012”
SOMETHING TO FOLLOW

Health:

1. Drink plenty of water
2. Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a beggar
3. Eat more foods that grow on trees and plants, and eat less food that is
manufactured in plants
4. Live with the 3 E’s — Energy, Enthusiasm, and Empathy
5. Make time for prayer
6. Play more games
7. Read more books than you did in 2011
8. Sit in silence for at least 10 minutes each day
9. Sleep for 7 hours
10. Take a 10-30 minutes walk or exercise every day and….while you walk -SMILE!

Personality:

11. Don’t compare your life to others’. You have no idea what their journey all
about.
12. Don’t have negative thoughts or things you cannot control. Instead invest
your energy in the positive present moment.
13. Don’t over do; keep your limits
14. Don’t take yourself so seriously; no one else does
15. Don’t waste your precious energy on gossip
16. Dream more while you are awake
17. Envy is a waste of time. You already have all you need…
18. Forget issues of the past. Don’t remind your partner with his/her mistakes of
the past. That will ruin your present happiness.
19. Life is too short to waste time hating anyone. Don’t hate others.
20. Make peace with your past so it won’t spoil the present
21. No one is in charge of your happiness except you
22. Realize that life is a school and you are here to learn. Problem is simply part
of the curriculum that appears and fades away like algebra class but the lessons
you learn will last a lifetime.
23. Smile and laugh more.
24. You don’t have to win every argument. Agree to disagree.
Community:
25. Call your family often
26. Each day give something good to others
27. Forgive everyone for everything
28. Spend time with people over the age of 70 & under the age of6
29. Try to make at least three people smile each day
30. What other people think of you is none of your business
31. Your job won’t take care of you when you are sick. Your family and friends
will. Stay in touch.

Life:

32. Do the right things
33. Get rid of anything that isn’t useful, beautiful or joyful
34. GOD heals everything
35. However good or bad a situation is, it will change
36. No matter how you feel, get up, dress up and show up
37. The best is yet to come
38. When you awake alive in the morning, thank GOD for it
39. Your Inner most is always happy. So, be happy.
Last but not the least:
40. Do share this to everyone you care about.

!!!!

நாற்சந்தி நன்றிகள் : கடுப்பேத்றார் மை லாற்ட்

குறிச்சொல் மேகம்

%d bloggers like this: